SUPERVEILIG!
Bekend van met de Gouden Roos bekroond tv-programma
de ANTI PEST CLUB

SUPERVEILIG!

Interactief theater over Pesten en Je Veilig Voelen waarin je mag meespelen​​

SUPERVEILIG! is een unieke aanpak met interactieve theatervoorstellingen over Pesten en Je Veilig Voelen voor Basisscholen, Voortgezet Onderwijs en MBO. De aanpak is integraal: er zijn voorstellingen voor leerlingen, hun ouders en docenten die inhoudelijk op elkaar aansluiten. Uniek bij SUPERVEILIG! is dat je als publiek niet alleen hoeft te kijken, maar ook mee mag spelen! Op deze manier kun je moedig gedrag oefenen voor in het echie: Opkomen voor jezelf én een ander – Zodat iedereen zich SUPERVEILIG! kan voelen.

ANTI PEST CLUB

SUPERVEILIG! Kwam in de Week Tegen Pesten op woensdag 25 september 2019 om 17.10 op TV bij NPO3 Zapp bij het, met de Gouden Roos bekroonde, programma De ANTI PEST CLUB met Anne-Mar Zwart!

Bekijk de aflevering

Het thema van Week Tegen Pesten 2019 is: “Wees een held, met elkaar!” Dit sluit precies aan bij SUPERVEILIG! Want met SUPERVEILIG! kun je veilig moedige stunts oefenen om een superheld te worden tegen pesten – opkomen voor jezelf én elkaar.

SUPERVEILIG! is daarom dé ideale manier om het hele schooljaar aandacht te besteden aan Anti-Pesten.

Held
Als leerling een held zijn, is best ingewikkeld. Want hoe doe je dat nu: Opkomen voor iemand anders? Niet meer meelachen? Zorgen voor een fijne sfeer in de klas? En hoe kun jij ervoor zorgen dat jij niet de volgende pispaal gaat worden? Dan moet je moedig zijn, een held zijn! Dat is alleen voor veel leerlingen wel nieuw gedrag.
Als je iets nieuws wil leren moet je dat veel oefenen. Dat geldt voor taal en rekenen, maar ook voor moedig gedrag. Taal en rekenen oefen je in de klas, maar waar kun je nou veilig stunten om een (super)held te worden? SUPERVEILIG! biedt die kans!

Achtergrond Week Tegen Pesten
Om zorg te besteden aan Pesten is er jaarlijks in september de “Week Tegen Pesten”. Daarmee helpt de “Week Tegen Pesten” scholen een kick-off te maken voor een fijn en sociaal veilig schooljaar. Alles voor het voorkomen en aanpakken van pesten in het onderwijs en het bevorderen van een positieve klas.
De organisatie van de Week Tegen Pesten gaat ervan uit van dat Pesten een groepsproces is, en heeft daarom dit jaar gekozen voor het thema ‘Wees een held, met elkaar!’. Het idee is: Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.
Allemaal Ingrediënten die naadloos aansluiten op het gedachtegoed van SUPERVEILIG! Daarom is SUPERVEILIG ook schooljaar 2019/2020 een perfecte en toffe manier om Anti-Pesten aandacht te geven.

De Week Tegen Pesten 2019 is van 23 tot en met 27 september.

Meer info: zapp.nl/programmas/anti-pest-club/ en weektegenpesten.com

Pesten? ⇨ Je veilig voelen!

Pesten is een negatieve situatie, het zegt helaas nog niet wat je wél wilt. Daarom richt SUPERVEILIG! zich op de positieve tegenhanger van Pesten: Je Veilig Voelen. Dat geeft richting!

Een op de tien gepest
Volgens de Monitor Sociale Veiligheid werd er in 2018 één op de tien leerlingen in het Basisonderwijs gepest. Hierin staat dat jongens even vaak slachtoffer zijn als meisjes. De meeste kinderen pesten omdat ze populair willen zijn bij andere kinderen. Pesten is daardoor een groepsprobleem. Eén-op-één wordt er bijna nooit gepest. Pesters kiezen hun slachtoffers strategisch uit: iemand die zich moeilijk kan verdedigen en niet zoveel vrienden heeft.

Urgent vraagstuk
Kinderen die gepest worden hebben hiervan helaas vaak nog jaren last. Sommige leerlingen ervaren het pesten zo heftig dat ze suïcide plegen. Dit komt helaas steeds vaker voor. Pesten is dus een zeer belangrijk en urgent vraagstuk wat aandacht vraagt van alle betrokkenen: leerlingen, ouders en docenten.

Oefenen

Stap 1 is: Tegen pesten zijn. Stap 2 is: Welk gedrag hoort bij niet-pesten en gaat over je veilig voelen? SUPERVEILIG! biedt de kans om te oefenen met gedrag in je veilig voelen.

Concreet gedrag
Scholen gebruiken verschillende anti-pestmethodes. Hierbij staan vaak ‘bewustwording wat pesten is’ en ‘welke rollen te onderscheiden zijn in een pestproces’ centraal. Een heel belangrijke stap. Maar de moeilijkste stap is vaak de implementatie van deze kennis en inzichten: daadwerkelijk nieuw, ander gedrag dat wel tof is. En waarbij je je wél veilig voelt.
Nieuw concreet gedrag ontstaat niet zomaar. Want hoe zeg je nou tegen een pester dat je het pesten niet vindt kunnen, zónder dat jij mogelijk de volgende pispaal bent? Of hoe laat je blijken dat je een gepeste steunt? Daar moet je mee experimenteren. Mee oefenen. In een fijne, zorgvuldige én toffe situatie. SUPERVEILIG biedt die kans!

Combinatie met andere anti-pestmethodes
SUPERVEILIG! is perfect te combineren met diverse bestaande anti-pestmethodes om opgedane kennis en inzichten op een creatieve, leuke en veilige manier in praktijk te brengen. SUPERVEILIG! sluit naadloos aan op de actuele kennis dat pesten een groepsproces is.

Stoplicht
De SUPERVEILIG! leerlingenvoorstellingen voor het basisonderwijs, Klassenfeestje en De Pen, maken gebruik van een handig decorstuk, namelijk een lamp in de vorm van een stoplicht. Dit stoplicht weerspiegelt het innerlijke gevoel van de hoofdpersoon, de meeloper. Rood is vanzelfsprekend onveilig, groen is veilig en oranje ertussenin. Net als in het verkeer, waar je je ook superveilig wilt voelen.
Het stoplicht helpt leerlingen om hun, soms complexe, gevoelens op een heldere manier te verbeelden. Op deze manier krijgen de leerlingen, naast taal, een andere manier om hun gevoel uit te drukken aangeboden.
Door deze eenduidige betekenis van het stoplicht voelen de leerlingen zich gelijk verbonden met de voorstelling. Met de methodiek van het forumtheater zorgen ze ervoor dat het fysieke (en dus interne) stoplicht van de meeloper, van rood weer op groen komt te staan!

De Meeloper

Recent wetenschappelijk onderzoek leert: pesten is een groepsproces. Toch gaat de aanpak van pesten vaak alleen over degene die pest of degene die gepest wordt. Bij SUPERVEILIG! staat daarom júist de positie van de ‘meeloper’ centraal.

Groepsproces
In pestsituaties zijn diverse rollen te onderscheiden. In de eerste plaats degene die pest (de pester) en degene die gepest wordt (de gepeste). Zij zijn echter in de minderheid. De grootste groep die ook (ongewild) betrokken is, is de zogenaamde ‘middengroep’.
Ze balanceren in gedrag vaak tussen twee posities: die van meeloper (meepesten, lachen of aanmoedigen, eventueel onder druk van de pesters) en buitenstaander (passief toekijken hoe de pesters hun gang gaan). Pesten is door de aanwezigheid van deze ‘middengroep’ een echt groepsproces.

Spagaat
Deze ‘middengroep’ wordt zelf niet extreem gepest en pest zelf ook niet erg actief. In hun gedrag van meeloper of buitenstaander stemmen ze vaak wel ongemerkt en onbedoeld in met het pesten. Terwijl ze dat juist vaak niet willen.
Deze groep ervaart hierdoor een spagaat: Enerzijds vindt zij het niet kunnen dat iemand gepest wordt. Hij/zij zou eigenlijk wel iets willen kunnen zeggen of iets willen doen! Anderzijds wordt dat zeggen of doen als lastig en kwetsbaar ervaren. Wat als je straks zelf gepest wordt? Dan zit jij met de gebakken peren!
Buitengesloten of gepest worden is volgens leerlingen én ouders immers het ergste wat je op school kan gebeuren. Hierdoor ervaart deze groep ‘middengroep’, naast de pesters en gepesten, vaak óók een gevoel van onveiligheid.

Herkenning
In SUPERVEILIG! wordt de hoofdpersoon daarom bewust gespeeld door een leerling uit de grote ‘middengroep’. De leerlingen herkennen zich meteen in de tweestrijd van deze hoofdpersoon. Ze zitten op het puntje van de stoel; dit gaat over hén!
Door zich op de ‘middengroep’ te richten volgt SUPERVEILIG! recent onderzoek naar de aanpak van pesten*. Dit wijst uit dat juist de leerlingen in de ‘middengroep’ ertoe bijdragen dat pesten in stand blijft of zelfs toeneemt. Hieruit volgt automatisch dat bij deze ‘middengroep’ ook de oplossing ligt. SUPERVEILIG! biedt een kans in een stap naar deze oplossing!

* pdf > huitsing-pesten_als_groepsproces

Play Video

Forumtheater

SUPERVEILIG! zijn Forumtheatervoorstellingen. Dit betekent in dat het publiek niet alleen naar de voorstelling kijkt, maar ook mag meespelen! Inleven, onderzoeken en reflecteren in een unieke creatieve en 100% democratische werkvorm.

Bottum-up

Gaat uit van de aanwezige ideeën van het publiek zelf - niet van een trainer of docent die zegt wat je wel of niet moet doen.

Eigenaarschap

Doordat de doelgroep zich herkent en mee mag spelen, gaan zij zich over het probleem ontfermen en verantwoordelijkheid nemen.

Ervaring

Zet op een speelse manier en met humor aan tot nadenken en handelen. Ervarend leren, van en mét elkaar.

AANBOD SUPERVEILIG!

Leerlingenvoorstelling basisschool groep 5 t/m 8
Een pakkende en uitbundige voorstelling over grenzen, vriendschap en opkomen voor een ander.
Leerlingenvoorstelling Basisschool groep 3 en 4
Een lieve en spannende voorstelling over grenzen, vriendschap en opkomen voor een ander.
Workshop Basisschool groep 5 t/m 8
Door “De Afterparty” blijft de voorstelling nóg beter hangen en er zal nóg langer over worden nagepraat…!
Leerlingenvoorstelling Onderbouw Voortgezet Onderwijs
Een innemende en prikkelende voorstelling over (online) pesten, persoonlijke keuzes en vriendschap.
Leerlingenvoorstelling Onderbouw en Bovenbouw VO
Een opzwepende en uitdagende voorstelling over dillema’s in online ethiek, consequenties en identiteit.

DOELEN

Algemene doelen

(Kern)Doelen vastgesteld door Ministerie van OCW in het Primair onderwijs (PO) die ook worden nagestreefd met SUPERVEILIG!:

 • Uitdrukken van gedachten en gevoelens (algemeen doel PO);
 • Respectvol luisteren en kritiseren van anderen (algemeen doel PO);
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen (algemeen doel PO);
 • Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar (algemeen doel PO);
 • De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen (kerndoel 34 PO);
 • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (kerndoel 37 PO);
 • De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 38 PO);
 • De leerlingen leren beelden, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (kerndoel 54 PO);
 • Reflecteren op eigen handelen en dat van anderen (kerndoel 55 PO).

(Kern)Doelen vastgesteld door Ministerie van OCW in het Voorgezet Onderwijs (VO) die ook worden nagestreefd met SUPERVEILIG!:

 • Aandacht besteden aan Burgerschap;
 • De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep (kerndoel 6 VO);
 • De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen (kerndoel 34 VO);
 • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties positief kan beïnvloeden (kerndoel 35 VO);
 • De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. (kerndoel 36 VO);
 • De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 43 VO);
 • De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen (kerndoel 48 VO).